regulamin

REGULAMIN ZAKUPU PRODUKTÓW NA STRONIE www.Pro-Maestro.com

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady sprzedaży udziału w kursach ,

szkoleniach oferowanej przez


POMP SERWIS SPÓŁKA  S.C. Sebastian Bochyński, Katarzyna Bochyńska
UL. ZAKĄTEK 6, 43-100 TYCHY
NIP: 646-28-10-110

adres poczty elektronicznej: biuro@serwispomp.eu

nr telefonu: +48 508 222 476
DEFINICJE

POMP SERWIS SPÓŁKA  S.C. Sebastian Bochyński, Katarzyna Bochyńska
UL. ZAKĄTEK 6, 43-100 TYCHY
NIP: 646-28-10-110

adres poczty elektronicznej: biuro@serwispomp.eu

nr telefonu: +48 508 222 476


Zwana dalej:


POMP SERWIS

-  firma, oferująca usługę organizacji kursów, wyjazdów, warsztatów, w których udział odbywa się poprzez sprzedaż na stronie: www.Pro-Maestro.com

Użytkownik – osoba fizyczna lub firma kupująca usługę za pośrednictwem strony: www.Pro-Maestro.com

Usługa – organizacja kursów, wyjazdów, warsztatów, w których Użytkownik może wziąć udział
Zamówienie – czynność Użytkownika polegająca na uiszczeniu opłaty za pośrednictwem serwisu T-Pay na rzecz

POMP SERWIS


Opłata jest uiszczana w 2 opcjach:

Bezzwrotny depozyt lub całość kwoty za usługę.

 

       1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG SPRZEDAŻY

  1. Do skorzystania z Usługi zakupu na stronie www.Pro-Maestro.com uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Dokonanie zapłaty dostępne jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz innych urządzeń obsługujących przeglądarkę internetową.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony www.Pro-Maestro.com
  3. W celu skorzystania z Usługi,  Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie www.Pro-Maestro.com oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych  T-PAY. Zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu usługi w portalu T-pay.
  4. Użytkownik otrzyma wszelkie informacje dotyczące wykonania usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie www.Pro-Maestro.com
  5. Przed Zamówieniem Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.Pro-Maestro.com w zakładce Regulamin
  6. Zamówienie Usługi świadczonej przez Pomp Serwis jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  7. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 1. PŁATNOŚĆ
   1. Płatność za Usługę  zakupioną na stronie  dokonywana jest za pomocą systemu TPAY. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system TPAY .
   2. Pomp Serwis nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie TPAY .
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Regulamin dostępny jest na stronie www.Pro-Maestro.com, oraz w siedzibie firmy
    POMP SERWIS
   2. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
   3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.
 3. REKLAMACJA
   1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji: w momencie niedostępności usługi
   2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
   3. Reklamacje można składać pod adresem biuro@serwispomp.eu
   4. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu na numer rachunku bankowego podanego przy składaniu reklamacji.

 


Administratorem danych osobowych jest


POMP SERWIS SPÓŁKA  S.C. Sebastian Bochyński, Katarzyna Bochyńska
UL. ZAKĄTEK 6, 43-100 TYCHY
NIP: 646-28-10-110

adres poczty elektronicznej: biuro@serwispomp.eu

nr telefonu: +48 508 222 476


Administrator informuje, że:

1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla złożenia zlecenia płatniczego, wykonania transakcji płatniczej oraz zawarcia i realizacji umowy o usługę płatniczą; dane Płatników są udostępniane Administratorowi bezpośrednio przez Akceptanta lub Podmiot Pośredniczący prowadzący rachunek Płatnika; ponadto Administrator jest uprawniony przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Pana/Panią z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):


a. oznaczenia identyfikujące Pana/Panią nadawane na podstawie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu;

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Pan/Pani korzystał/a;

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Administratora;

d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług Administratora.


2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w celu realizacji umowy o usługę płatniczą;


3. dane będą przekazywane Akceptantowi na potrzeby potwierdzenia zrealizowania płatności oraz podwykonawcom i podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności operacyjnych na potrzeby realizacji transakcji płatniczych, takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej, usług hostingowych oraz narzędzi do wysyłki mailingu; ponadto dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;


4. dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym wykonano transakcję płatniczą;


5. ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych ich sprostowania oraz przenoszenia;


6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.